Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Podstawa prawna 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) 

Przedmiotem działalności przedszkola  

 • jest praca opiekuńcza, wychowawcza i kształcąca z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
 • Przedszkole zapewnia możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dziecka. 
 • kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 3- 6 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00. 
 • Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy opracowane na jej podstawie. 
 • Wysokość opłat oraz zasady korzystania z opieki, wychowania i nauczania powyżej podstawy programowej określa organ prowadzący Przedszkole na podstawie uchwały Rady Miasta Łodzi. 
 • Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy opracowane na jej podstawie. 
 • Bezpłatna opieka, nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest realizowane w godz. 8.00 – 13.00. 
 • Stawkę żywieniową ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. 
 • Odpłatność za przedszkole wnoszona jest z góry do 15 każdego miesiąca w dniach. 
 • Wiek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym liczy się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
 • Przedszkole egzekwuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 • Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

Cele Przedszkola 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem wychowania przedszkolnego jest: 

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego 
 • znoszenia stresów i porażek; 
 • rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach grach sportowych; 
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

Obszary edukacyjne 

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują się w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku; 
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 
 • wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; 
 • wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 
 • wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne; 
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań psychicznych; 
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń; 
 • wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt; 
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 
 • kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania; 
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi
data: 16-03-2021
wytworzył: Agnieszka Kołaczek
data: 16-03-2021
data: 16-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-03-2021 - Edycja treści
 • 28-04-2015 - Edycja treści
 • 13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 406